null

0

ข้าวคำฉันท์ออร์กานิก  | Kamchan  Organic Riceข้าวคำฉันท์เกิดมาจาก การร่วมมือร่วมใจกันของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ปลูกข้าวออร์กานิก ในแถบภาคอีสาน 

เราสบับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดสาร และส่งเสริมในการปลูกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์กานิก โดยเรามุ่นเน้นไม่เฉพาะแต่เรื่องข้าว 

 เรายังศึกษาข้อมูลการปลูกเมล็ดถั่วเหลืองออร์กานิกเพื่อเป็นการเสริมสภาพดินให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ 

คำฉันท์ได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งเกษตรกร ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยดีตลอดมา 

คำฉันท์จึงขอขอบคุณในความสนับสนุนของทุกคน เพราะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เรา


Organic Black Rice

Organic Brown Rice

Organic Germinated Black Rice

Organic Germinates Red Rice

Organic Red Rice

Organic haif polished red rice

Organic thai hom mali rice

Organic Germinated Brown Rice

Organic mix rice